HÌNH ẢNH 33 NGÀY CẦU NGUYỆN

Dưới đây là một số hình ảnh 33 ngày cầu nguyện đặc biệt cho Giáo Hội, thế giới, Hoa Kỳ, Việt Nam và các ý nguyện của anh chị em từ các tiểu bang gửi về.
(Từ ngày 01 tháng 10 đến hết ngày 02 tháng 11 năm 2020)

  • Đề Tài: Nên Thánh Trong Gia Đình Bằng Kinh Mân Côi
  • Đề Tài: Mầu Nhiệm Mùa Vui, Xin Vâng như Lời Sứ Thần Truyền.
  • Đề Tài: Mầu Nhiệm Mùa Vui, Xin Vâng như Lời Sứ Thần Truyền. (phần 2)
  • Đề Tài: Ăn năn thống hối của điệp Fatima