GIA ĐÌNH SỨ GIẢ FATIMA

Giờ kinh chung Gia Đình Sứ Giả Fatima được đọc chung hằng ngày, mọi ngừoi đều có thể tham gia lúc
6:00 giờ chiều giờ California,
8:00 giờ tối Houston TX,
9:00 giờ tối New York.
ZOOM ID# 769 8113 7117,
Passcode: 7117,
hoặc có thể gọi một trong hai số điện thoại sau: (New York) 1 929 205 6099,
(Houston) 1 346 248 7799

Sách Kinh
Bản để in
Ban đọc online

Hình ảnh sinh hoạt gây quỹ năm 2021