Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng

BÀI ĐỌC I: Is 56, 1-3a. 6-8
“Nhà Ta là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc”.

Trích sách Tiên tri Isaia.
Thiên Chúa phán: Hãy giữ luật và thực thi công bình, vì ơn cứu độ của Ta đã gần tới, và sự công chính của Ta sẽ tỏ hiện. Phúc thay người làm như vậy và con người trung thành với điều ấy, giữ ngày Sabbat không hề sai lỗi, và giữ tay mình không làm tội ác. Và người ngoại bang tin theo Chúa sẽ không nói: “Chúa sẽ tách tôi ra khỏi dân Ngài”.

Người ngoại bang theo Chúa để phụng sự Chúa và mến yêu danh Ngài, để trở nên tôi tớ Chúa, tất cả những ai giữ ngày Sabbat không hề sai lỗi, và trung thành với giao ước của Ta. Ta sẽ dẫn chúng lên núi thánh và Ta sẽ cho chúng niềm vui trong nhà cầu nguyện. Ta sẽ nhận những lễ toàn thiêu và hiến tế của chúng trên bàn thờ, vì nhà Ta là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc.

Chúa là Thiên Chúa, Đấng đã tập hợp những người Israel tha hương, phán rằng: “Ta sẽ tập hợp những người khác lại với chúng”.

Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 66, 2-3. 5. 7-8
Đáp: Chư dân hãy ca tụng Chúa! Thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài! (c.4)

Xướng:
1) Xin Thiên Chúa xót thương và chúc phúc lành cho chúng con, xin tỏ ra cho chúng con thấy long nhan Ngài tươi sáng, (để) trên địa cầu thiên hạ nhìn biết đường lối của Ngài, cho chư dân người ta được rõ ơn Ngài cứu độ. – Đáp.

2) Các dân tộc hãy mừng vui và khoái trá, vì Ngài công bình cai trị chư dân, và Ngài cai quản các nước địa cầu. – Đáp.

3) Đất đã cho chúng tôi hoa trái. Đức Thiên Chúa, Chúa chúng tôi, đã chúc phúc lành cho chúng tôi. Xin Thiên Chúa chúc phúc lành cho chúng con, để cho khắp cùng bờ cõi kính sợ Ngài. – Đáp.

ALLELUIA
Alleluia, alleluia! – Ngày của Thiên Chúa gần đến; này đây, Người sẽ đến cứu chúng ta. – Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 5, 33-36
“Gioan là đèn cháy sáng”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân Do-thái rằng: “Các ngươi đã sai người đến hỏi Gioan và ông đã làm chứng cho sự thật. Còn Ta, Ta không nại vào lời chứng của một người nào, nhưng Ta nói thế là để các ngươi được cứu thoát. Gioan là đèn cháy sáng, và các ngươi trong một lúc đã vui mừng vì ánh sáng đó. Nhưng phần Ta, Ta có chứng cao trọng hơn chứng của Gioan: đó là những việc Cha Ta đã giao cho Ta thực hiện, chính các việc mà Ta đang làm, minh chứng rằng Cha đã sai Ta”.

Đó là lời Chúa.