Cầu cho các quyền căn bản được tôn trọng trên toàn thế giới: Chúng ta cầu nguyện cho những người liều mạng trong khi đấu tranh cho các quyền cơ bản dưới các chế độ độc tài, chuyên chế và ngay cả trong các nền dân chủ đang gặp khủng hoảng.

[X]